Sivilingeniør mot maskinteknologi: Lønn, yrkessikkerhet, krav, sertifikater (2023)

Folk snakker oftere, snakker om de forskjellige grenene av ingeniørfag, og nysgjerrig er han den mest talte borgeringeniøren mot maskinteknologi. Den tilhørende lønnen.

Så vel som det argumenteres for at som er den beste; sannheten er at maskinkonstruksjon og teknologi har sine egne komplementære funksjoner og spesialiteter.

I et nøtteskall jobber begge med flere prosjekter av et teknisk arbeid. Som de fleste mener, "Mekanikere bygger våpen og sivile ingeniører skaper mål!"

Selv om det ikke er noen passende beskrivelse av hva hver av disse ingeniørene gjør, er det en relativ ide om at det virkelig er forskjeller mellom systemteknologi og maskinteknologi.

Dette brevet vil gi mer lys over likheter, forskjeller, oppgaver og lønn for sivilingeniør og maskinteknologi.

Anleggsingeniør mot maskinteknologi

Mekanisk ingeniør- og konstruksjonsteknologi er de to eldste og mest generelle prosjektene. Byggingsaktiviteter er hovedsakelig i konstruksjon, planlegging og vedlikehold av bygninger, infrastruktur og bygninger.

Teknologien til maskinen derimot finnes under de enkleste forholdene i den tekniske strømmen, som omhandler mekanikken til biler og andre maskiner.

Begge tekniske problemer er alltid grønne og tilbyr gode profesjonelle muligheter. Disse feltene brukes på alle livsområder og over hele verden. Free områder er tilgjengelige i offentlig og privat sektor eller i offentlige organisasjoner.

(Video) Safety Officer In Civil Field vs Mechanical Field.

Vil du bli sivilingeniør? Klikk på lenken for å leseHvordan kan jeg bli sivilingeniør 2020? De beste skolene, kostnadene og betalingsprogrammene

Hva er en sivilingeniør?

Det er et spesielt teknisk problem som omhandler infrastruktur.

Byggingsaktiviteter er den nest mest gamle ingeniørkategorien og er vanligvis delt inn i flere underkategorier, inkludert arkitektur, miljø, rettsmedisin, vannressurser, kysten og konstruksjonen.

Byggeaktiviteter finner sted i offentlig sektor og finnes i nasjonale samfunn og myndigheter. Det er også i privat sektor, der eiere og store selskaper søker sin ekspertkunnskap.

Hva gjør sivile ingeniører?

Sivile ingeniører gjør generelt følgende:

 • Analyser planer, rapporter, kart, kart og andre data for å planlegge og prosjektprosjekter
 • Evaluering av byggekostnader, statlige forskrifter, mulige miljøfarer og andre faktorer i planleggings- og risikoanalysefasen av et prosjekt
 • Opprettelse og forsendelse av godkjenningsforespørsler til lokale, statlige og føderale myndigheter for å sikre at prosjektene er i samsvar med de forskjellige forskriftene
 • Overvåking og analyse av resultatene fra jordprøven for å bestemme tilstrekkeligheten og motstanden til hjørnesteinen
 • Analyser resultatene av konstruksjonsmaterialene som betong, tre, asfalt eller stål for visse prosjekter
 • Bevare estimater av materialer, utstyr eller arbeid for å bestemme den økonomiske levedyktigheten til et prosjekt
 • Bruk designprogramvare for å planlegge og designe transportsystemer, systemer og hydrauliske strukturer i henhold til industrielle og statlige standarder
 • Mapeo arbeidsovervåking eller overvåking for å bestemme byggestasjoner, parallelle bygninger, referansepunkter, grader og høyder som kontrollerer konstruksjonen
 • Administrer reparasjoner, vedlikehold og utveksling av offentlig og privat infrastruktur
Se også: Ocean Schools in the World | 2023

Hva er de profesjonelle kravene for å bli sivilingeniør?

Venter på at sivile ingeniører generelt skal begynne sin karriere ved å koble sekundære, fysiske og matematiske kjemikurs.

En karriere som sivilingeniør begynner generelt med en gradDet kan være en av spesialitetene eller sivilingeniøren. Avhengig av avdelingen, kjenner studentene temaer som matematikk, statistikk, teknisk mekanikk og flytende systemer og dynamikk. Kursene inkluderer en kombinasjon av tradisjonell læring i klasserommet, laboratoriearbeid og feltarbeid .

(Video) Which field is best for #safety officers Civil/Mechanical/Process ?

Etter å ha fullført studiene, kan en sivilingeniørstudent også måtte gjøre en mastergrad.

Det er nødvendig å fullføre et program som er akkreditert av ABET for å opprettholde en kroppsøvingslisens (profesjonell ingeniør). I mange land er en grad i byggeteknologi tilstrekkelig som en akademisk forutsetning for en lisens.

Hva er arbeidsarbeidet for sivilingeniør?

ByggeplassI løpet av de neste ti årene forventes 6 % å øke, noe som tilsvarer gjennomsnittet av alle yrker. Med den voksende infrastrukturalderen må sivile ingeniører ha prosjekter for gjenoppbygging, reparasjon og utvidelse av broer, gater, isolasjon, isolasjon, flyplasser , administrerer bygninger, bygninger og strukturer av alle slag.

Hva er de beste skolene for byggeteknikker?

Her finner du en liste over noen skoler som tilbyr den beste sivilingeniøren. Den klikker på hver skole for mer informasjon om programmet.

Se også: sivilingeniør kontra strukturell: lønn, arbeidssikkerhet, helse, krav, sertifikater

Hva er maskinteknologi?

Det er også en av de eldste teknologiformene, men også den bredeste.

Det inkluderer produksjon og bruk av mekanisk energi for design, produksjon og drift av maskiner og verktøy. Kerns konsepter som kino, termodynamikk, strukturell analyse, mekanikk og strøm bør forstås slik at en maskiningeniør kan jobbe med suksess i dette området .

Hva gjør maskiningeniører?

Mekanikk gjør generelt følgende:

(Video) How to become a safety engineer after civil engineering | Type of Jobs in Tata project ?

 • Analyser problemer for å bestemme hvordan mekaniske og termiske enheter kan bidra til å løse et spesifikt problem
 • Design eller gjennomgang av mekaniske og termiske enheter eller delsystem ved hjelp av datamaskinanalyse og design
 • Feilundersøkelse eller vanskelige vanskeligheter i den falske operasjonsdiagnosen og anbefalingen av korreksjonstiltak
 • Utvikle og teste prototyper av enheter som prosjekter
 • Analysere resultatene av testene og endre design eller systemet etter behov
 • Overvåk produksjonsprosessen for enheten

Hva er de profesjonelle kravene til maskinteknologi?

Mekaniske ingeniører trenger generelt en grad i maskinteknikk eller maskinteknologi. Hovedmaterialer inkluderer generelt matematikk, liv og fysisk, samt ingeniørfag og design.

I tillegg må alle kurs være sertifiserte.

Hva er arbeidsperspektivene for maskinteknologi?

Mekanisk sysselsetting bør øke med 4 % i løpet av de neste ti årene, noe som tilsvarer gjennomsnittet av alle yrker.

Hva er de beste maskinene i maskinene?

Du kan delta i en av disse beste skolene for maskinteknologi og motta et gyldig og respektert sertifikat.

Hva er likhetene mellom teknologien til konstruksjonen og teknologien til maskinen?

Fordi sivile ingeniører ogMaskinbyggereDet krever samme treningsnivå og serverer sammenlignbare lønn.De viktigste forskjellene mellom disse spesialistene er fokuset i arbeidet deres.

De er avhengige av mange av de samme ferdighetene for å utvikle designplaner, utarbeide budsjetter og overvåke produksjon eller konstruksjon, om nødvendig, men sivile ingeniører fokuserer på konstruksjonsstrukturer og behovet for lokal infrastruktur, mens mekaniske produkter projiserer mekaniske produkter.

Se også: Skoler akkreditert for auto -technik i Texas | 2023

Bygging og maskiner er populære sektorer i økonomien som tiltrekker mange studenter til karrieren, men det er veldig viktig å forstå en ekspert før de bestemmer seg for en karriere.

Hvem tjener mer mellom en maskiningeniør og en sivilingeniør?

I følge USAs arbeidsdepartement var median en årslønn for mekaniske ingeniører $ 80.580 og $ 79.340 for sivile ingeniører.

Den best betalte industrien for sivile ingeniører var reparasjons- og vedlikeholdssektoren for maskiner og kommersielt og industrielt utstyr som betalte det høyeste årlige gjennomsnittet for USD 138 780 xnumx.

Industri med det høyeste sysselsettingsnivået tilMekanikk og sivile ingeniørerDet er arkitektur, ingeniørvitenskap og tilhørende tjenestesektor. Denne sektoren betalte en gjennomsnittlig årslønn på 89 760 dollar og sivile ingeniører en gjennomsnittlig årlig lønn på 86,170 dollar.

Sertifisering og generelle krav

Sivile ingeniører jobber med byggeprosjekter for strukturer som veier, bygninger og broer. Maskinutstyr Konstruksjon, konstruksjon og mekaniske testenheter.

Minst en grad er pålagt å jobbe som maskin eller sivilingeniør. Masterkursene er også tilgjengelig for ingeniører.

Profesjonelle lisenser er mer vanlig for sivile ingeniører.

Sivilingeniør mot maskinteknikk: hyppige spørsmål

Det meste av tiden er det spørsmål om personlige preferanser.

Når det gjelder om en trent maskin kan defineres som sivilingeniør på inngangsnivå eller kan endre sivilingeniøren med tidligere mekaniske erfaringer, er svaret ... I dette tilfellet var forbindelsen materialtesten, et felt vanlig , mekanisk og geoteknisk.

Mekaniske ingeniører tjener i gjennomsnitt mer enn en ingeniør med $ 10 i året! Imidlertid får 10% av de beste sivile ingeniørene mer enn 10% av mekaniske ingeniører.

Diplom

Hvis vi observerer neste fremtid, kan det være et stort behov for sivile og mekaniske ingeniører, siden behovet for infrastrukturutvikling vil øke.

Derfor må du lære mer om hva som trengs for å følge en karriere innen sivilingeniør og maskinteknikk.

Referanser

Forfatterens anbefaling

 • De beste akkrediterte sivilingeniørskolene
 • 20 hovedstillinger i sivilingeniøren
 • De beste sivilingeniørskolene i Texas
 • 10 beste mester i sivilingeniør i Canada
 • De beste universitetene for mekaniske ingeniører i stor -brin

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Trent Wehner

Last Updated: 09/08/2023

Views: 5720

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Trent Wehner

Birthday: 1993-03-14

Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

Phone: +18698800304764

Job: Senior Farming Developer

Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.